Najava prezentacije projekata „Istra u očima djece – medijima do očuvanja baštine" u Medulinu

Zavičajna nastavaPrezentacija projekta Implementacije zavičajnosti u kurikulume predškolskih ustanova istarske županije za pedagošku godinu 2017./2018. /
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DELLA TERRITORIALITA' NEI CURRICULUM DELLE ISTITUZIONI PRESCOLARI DELLA REGIONE ISTRIANA PER L'ANNO PEDAGOGICO 2017 / 2018

„Istra u očima djece –  MEDIJIMA DO OČUVANJA BAŠTINE” /
„L'ISTRIA NEGLI OCCHI DEI BAMBINI – L'USO DEI MEDIA NELLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE“
u sklopu stručnog skupa / nell’ambito del convegno
„Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta i tradicijske kulture u ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja“ / „MANTENERE L'IDENTITA' TERRITORIALE ISTRIANA E LA CULTURA TRADIZIONALE NELL'ISTRUZIONE  ED EDUCAZIONE PRESCOLARE“

Hotel Park Plaza Belvedere, 25. svibnja 2018. / Hotel Park Plaza Belvedere, 25 maggio 2018
Organizatori: AZOO, Istarska županija, Dječji vrtić Medulin i Općina Medulin / Organizzatori: AZOO, Regione Istriana, Dječji vrtić Medulin e Comune di Medolino
Pokrovitelj: MZOS / Sponsor: MZOS
Program / Programma:
8.30 – 9.00: Okupljanje / Raduno
Sala „Cinema“
9:00 – 9:30: Otvorenje skupa i Festivala zavičajnosti / Apertura del convegno e del Festival della territorialita'                
Predstavnik Istarske Županije - Regione Istriana
Predstavnik AZZO-a, Jasna Šverko, mag. rehab.educ., viša savjetnica, 
Goran Buić, načelnik Općine Medulin, 
Severka Verbanac, ravnateljica DV Medulin: Implementacija zavičajnosti u kurikulum Dječjeg vrtića Medulin u pedagoškoj godini 2017./2018.: „Priče potopljenih brodova uz obalu Istre“
Rappresentante della Regione Istriana
Rappresentante del AZZO, Jasna Šverko, mag. rehab.educ., consulente superiore
 Goran Buić, sindaco del Comune di Medolino, 
Severka Verbanac, direttrice del DV Medulin: Implementazione della territorialita' nel curriculum del Dječji vrtić Medulin nell'anno pedagogico 2017/2018: „Storie delle navi affondate lungo le coste dell'Istria“
9:30 – 9.45: prijedlog  plana rada, uvodna aktivnost / proposta del piano di lavoro, attivita' introduttive               
Jasna Šverko, mag.rehab.educ., viša savjetnica AZOO / Jasna Šverko, mag.rehab.educ., consulente superiore AZOO
9.45 – 10.15 plenarna predavanja / lezioni plenarie:
Izv.prof.dr.sc. Lidija Vujičić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Centar za istraživanje djetinjstva (dekanica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci)
Tema predavanja: „Očuvanje kulturnog identiteta: iskoraci u oblikovanju kurikuluma dječjeg vrtića“ / 
Prof.ass.dr.sc. Lidija Vujčić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Centar za istraživanja djetinjstva (preside del Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
Tema della lezione: „Conservazione dell’identità culturale: progredire nella formazione dei curriculum dell’asilo infantile“
10.15 – 10.40: pauza / pausa
10.40 – 11.10:
dr.sc. Ivona Orlić, kustosica Etnografskog muzeja Istre - Museo etnografico dell'Istria (pedagoginja i etnologinja)
Tema predavanja: „Tradicijski odgoj u Istri“ /
dr.sc. Ivona Orlić, curatrice del Museo etnografico dell'Istria (pedagoga e etnologa)
Tema della lezione: „Educazione tradizionale in Istria“
11.10 – 11.40:
Tamara Nikolić, etnologinja-kustosica, Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria, (predsjednica Ekomuzej-Ecomuseo „Batana“)
Ivana Čehić Rabljenović, mag. novih medija, Udruga za razvoj kreativnih industrija-FARO11
Tema predavanja: „Raznolikost medija u prenošenju tradicijskih znanja“ / 
Tamara Nikolić, etnologa- curatrice,  Museo etnografico dell'Istria (presidente dell'Ecomuseo „Batana“)
Ivana Čehić Rabljenović, mag. dei nuovi media, Udruga za razvoj kreativnih industrija-FARO11
Tema della lezione: „Diversità dei media nel trasmettere le conoscenze tradizionali“
11.40 – 12.00:
Andej Bader, mag.hist.: “Istarski zavičajni identitet i tradicijska kultura naselja Medulin” – prezentacija povijesnih lokaliteta i aktivnosti na kojima se temelji rad s djecom predškolske dobi tijekom stručnog skupa
Andej Bader, mag.hist.: “L’identita’ territoriale Istriana e la tradizione culturale dell’insediamento di Medolino” – presentazione dei siti storici e attivita’ basate sul lavoro con i bambini prescolari durante il convegno
12.00 – 12.30: 
Predstavljanje projekta implementacije zavičajnosti u kurikulume predškolskih ustanova Istarske županije  2015.-2018. / Presentazione del progetto implementazione della territorialità nei curriculum delle istituzioni prescolari della Regione Istriana 2015-2018
Članice radne skupine za implementaciju zavičajnosti u kurikulume predškolskih ustanova  Istarske županije: Karmen Uljanić, mag. praesc. educ, odgajatelj savjetnik;  Mariza Kovačević, prof.;  Sandra Brakus Braženda ,odgajatelj savjetnik;  Elida Lukić, odgajatelj /
I membri del gruppo di lavoro per l'implementazione della territorialità nei curriculum delle istituzioni prescolari della Regione Istriana: Karmen Uljanić, mag. praesc. educ, consulente educatore;  Mariza Kovačević, prof.;  Sandra Brakus Braženda ,educatore consulente;  Elida Lukić, educatore
12.30 – 14.00:
pauza za ručak / pausa pranzo
14.00 – 15.30:
rad u radionicama (3 istovremene radionice ) / lavoro nei laboratori (3 laboratori in contemporanea)
Festival zavičajnosti – prezentacije projekata dječjih vrtića uključenih u projekt   „Istra u očima djece – Medijima do očuvanja baštine“ 2017./2018. godini  – odgajatelji 18 predškolskih ustanova Istarske županije /
Festival della territorialità – presentazione dei progetti degli asili infantili inclusi nel progetto „Istria negli occhi dei bambini – L'uso dei media nella tutela del patrimonio culturale“ anno 2017 / 2018 – educatori di 18 istituzioni prescolari della Regione Istriana
Radionica 1. / Laboratorio 1.- Sala „ Cinema“: 
⦁ DV-SI Paperino – Poreč – Parenzo:  „Il segugio istriano, il boscarino e la capra istriana“/ „Istarski gonič, boškarin i koza“
⦁ DV Višnjan: „Putovanje Parenzanom“ 
⦁ DV Pula - DV Zvjezdice i DV- SI Rin Tin Tin  - Pula – Pola: „Puk'o mi je film – Ciak… si gira!“
⦁ DV Olga Ban –Pazin: „Mala sprta baštine – tkanje/ Kapa glavu čuva – pletenje“
⦁ DV Vrtuljak -  Marčana: „Beside u jatu… da se ne zabi“ 
⦁ SI Fregola – Buie: „Finestra su Momiano e il suo castello“
Radionica 2. / Laboratorio 2. – Sala „ Fenoliga“: 
⦁ DV Tičići – Novigrad: „Moj Grad“ 
⦁ S.M.I. Girotondo – Umago: „ Le tradizioni del paese“ 
⦁ DV Rapčići – Žminj: „Kako su se jedanput dica igrievali va vrtiće“
⦁ DV Tići – Vrsar: „Vrsarska grota“
⦁ DV - SI Petar Pan  - Vodnjan- Dignano: „Tradicionalna vodnjanska kuhinja – La cucina tradizionale di Dignano“
Radionica 3. / Radionica 3. – Sala „Ceja“: 
⦁ DV Radost Poreč: „Istra u srednjem vijeku“
⦁ DV Duga – Umag: „Savudrijski svjetionik“
⦁ DV Neven – Rovinj: „ Tradicijska obilježja Grada Rovinja“
⦁ DV Mali svijet – Pula: „Od blaga do blaga“
⦁ DV Grdelin – Buzet: „Ljekovito i samoniklo bilje Buzeštine“

15.30 – 15.45:
pauza – pausa
Sala „Cinema“
15.45 – 16.30:
Interaktivni panel sudionika, rasprava, zaključci, prikaz jutarnjeg rada s djecom i podjela zahvalnica /
Pannello interattivo dei partecipanti, discussioni, conclusioni, presentazione del lavoro mattutino con i bambini e conferimento ringraziamenti
Napomena: 
Tijekom jutra, od 9.00 do 14.00 sati na različitim lokalitetima na području Općine Medulin organizirati će se aktivnosti za djecu predškolske dobi s ciljem upoznavanja povijesti, kulture, tradicije i obilježja ove Općine. U radionicama će sudjelovati djeca vrtića Istarske županije koji sudjeluju u projektu Zavičajnosti u odgojno – obrazovnim ustanovama. Njihov rad i aktivnosti tijekom jutra biti će snimljeni i prezentirani tijekom interaktivnog panela za sudionike.
1.       LOKVA – najstarije poznato jezero na ovom dijelu Istre u kojem su nekada boravile Jegulje: djeci bi se pored ispričane priče o Lokvi ponudila igra traženja dijelova puzzle od koje treba složiti Jegulju
2.       MALIN – poznata medulinska lokacija s posebnom pričom – djeci bi se omogućio ulazak u malin i priča o istom te promatranje principa rada a na vanjskom prostoru na nekoliko stolova, uz vodstvo odraslih mijesili bi se fuži, tić i šišarica - tipični proizvodi ovog područja
3.       CRKVA SV. AGNEZE – jedina crkva u Istri sa karakteristična dva zvonika – razgledavanje crkve uz pratnju
4.       tzv. LOŽA NA PLACI –  mjesto okupljanja mještana kroz povijest – grb sa dva zmaja – planira se imati pantomimičara obučenog u zmaja poput onoga na grbu, djeci ispričati priču o događanjima u tzv. Loži i ponuditi crtanje grba sa zmajevima na licu mjesta
5.       VIŽULA – iskrice iz života Crispa – sva djeca bi pogledala kraći oblik ove predstave u izvedbi Istra Inspirita
U slučaju prijave većeg broja djece organizator zadržava pravo izmjene i dopune radionica za djecu i lokaliteta za rad. /
Nota:
Durante la mattinata, dalle ore 9.00 alle 14.00 in varie zone del Comune di Medolino saranno organizzate delle attività per i bambini prescolari per fare conoscere loro la storia, la cultura, la tradizione e le caratteristiche di questo Comune. Ai laboratori parteciperanno i bambini degli asili della Regione Istriana che partecipano al progetto Territorialità nelle istituzioni educative. Il loro lavoro e le attività durante la mattinata saranno registrate e presentate nel pannello interattivo per i partecipanti.
⦁ LACO – il più antico lago conosciuto in questa parte d'Istria dove dimoravano le 
Anguille: ai bambini non si racconterebbe solo la storia del Laco ma anche gli si farebbe              giocare a trovare i pezzi del puzzle per comporre l'Anguilla
2.       MULINO – nota posizione medolinese con una storia particolare – i bambini potrebbero entrare nel mulino, si racconterebbe la storia e osserverebbero i principi del lavoro del mulino invece negli spazi esterni su alcuni tavoli, sotto la guida degli adulti farebbero i fusi, tić e šišarica – prodotti tipici di queste zone
3.       CHIESA DI S. AGNEZE – l'unica chiesa in Istria con due campanili caratteristici – visita della chiesa con guida
4.     la cosiddetta LOGGIA IN PIAZZA – luogo di ritrovo per la gente del posto durante la storia  – stemma con due draghi – si prevede che ci sia un mimo vestito da drago come quello sullo stemma, ai bambini si racconterà la storia degli eventi accaduti sulla cosiddetta Loggia e si offrirà di disegnare lo stemma con i draghi
5.       VISULA – spezzoni della vita di Crispo – tutti i bambini guarderebbero una breve forma di questo spettacolo fatto da Istra Inspirita
In caso di iscrizione di un più grande numero di bambini l’organizzatore si riserva il diritto di modifica dei laboratori per i bambini e luoghi di lavoro.
 
Povratak na novosti